Các vật dụng phải kiểm tra soi chiếu riêng

Các vật dụng phải kiểm tra soi chiếu riêng

Các vật dụng phải kiểm tra soi chiếu riêng

14/04/2018

Theo Thông tư số 30/2012/TT-BGTVT ngày 01/8/2012 của Bộ Giao thông vận tải

KÍCH THƯỚC, KHỐI LƯỢNG HÀNH LÝ
Giấy tờ tùy thân
Quy định về chất lỏng