Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thuê mặt bằng cung ứng dịch vụ phi hàng không vị trí MB 7B